Prostřednictvím těchto zásad ochrany soukromí Vás informujeme o ochraně Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“). Společnost AMILO s.r.o. si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a dat svých zákazníků a jejich zaměstnanců a tyto údaje a data vždy chránila a bude chránit. Cítíme se být zavázáni k ochraně Vašich osobních údajů a ctíme Vaše soukromí. Tyto zásady popisují naše standardy ochrany týkající se Vašich osobních údajů.

Pokud Všeobecné obchodní podmínky odkazují na zásady ochrany soukromí, zásady osobních údajů, pravidla zpracování, Ochranu osobních údajů nebo obdobný pojem, jsou tím myšleny tyto Zásady ochrany soukromí.

Kdo shromažďuje Vaše osobních údajů?

Jsme obchodní společnost AMILO s.r.o., IČ: 48529214, se sídlem Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9873. 

Jsme provozovatelem webových stránek trendpark.cz a poskytovatel vozidel v rámci nájmu a prodeje. Jako správce Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Které údaje shromažďujeme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vozidla nebo o nájmu vozidla. Zároveň prohlašujeme, že shromažďování osobních údajů je v každém případě co nejvíce limitováno a omezeno na pouze nezbytný rozsah.

V rámci Vašeho uživatelského účtu shromažďujeme údaje, které nám sdělíte buď při registraci nebo editaci uživatelského účtu. Jedné se zejména o následující osobní údaje:

 • údaje vedoucí k Vaší přímé identifikaci – základní identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno, příjmení, email
 • Vaše kontaktní údaje, které představuje zejména telefonní kontakt, údaje fakturační adresy adresy.
 • údaje o objednávce.

Shromažďujeme Vaše osobní údaje adekvátním, přiměřeným a omezeným způsobem potřebným ve vztahu k účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. 

Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů je založeno na automatickém zpracováním v rámci našeho interního informačního systému.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli plnit povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb a dodat Vám tak Vámi vybrané zboží.  

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění právních povinností – např. daňových a právních. V případech, kdy k tomu svolíte, budeme Vaše údaje zpracovávat také za účelem zasílání marketingových nabídek.

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje? 

Při uchovávání a zpřístupňování osobních údajů dodržujeme stanovené bezpečnostní postupy. Dodržujeme a ctíme standardy mezinárodních norem ISO/IEC. Při ukládání Vašich osobních údajů dbáme na to, aby byly ukládány vždy dostatečně bezpečně s minimalizací rizik.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili a ke kterým je užíváme dle těchto zásad ochrany osobních údajů.

Příjemci údajů, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou:

 • osoby, které vyřizují Vaše objednávky a jsou zaměstnanci společnosti AMILO s.r.o.;
 • osoby, které pro nás zajišťují dodávku zboží až k Vám a technický provoz určité služby;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • osoby, kterým poskytnete oprávněný přístup k Vašim údajům a/nebo se kterými tyto osobní údaje oprávněně sdílíte;
 • poskytovatele účetních či administrativních služeb.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k plnění dle smlouvy a našeho oprávněného zájmu jako je např. řádné vyřízení nároků z vad apod. 

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (typicky daňové a účetní předpisy).

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v nařízení GDPR.

Dále máte právo obrátit se v případě porušení povinností stanovených GDPR na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna).

Pro uplatnění těchto práv nás neváhejte kontaktovat níže uvedeným způsobem. V případě, že však půjde o zjevně nedůvodné, nepřiměřené či opakované žádostí, můžeme v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

Pokud byste měli zájem využít a realizovat jakékoliv právo stanovené GDPR, tyto prosím směřujte výhradně na naši kontaktní emailovou adresu: info@trendpark.topdriveclub.com.

Jak to vyžaduje zákon

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v případě, pokud to vyžaduje zákon tak, abychom vyhověli soudnímu předvolání nebo abychom postupovali v souladu se zákonem, chránili Vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, prošetřovali podvody nebo abychom vyhověli soudnímu řízení, soudnímu rozhodnutí, soudnímu řízení se společností nebo k zabezpečení a ochraně práv nebo majetku společnosti.

Jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje bez zákonného důvodu, které jsou vymezeny v čl. 6 GDPR. Obecně budeme zpracovávat Vaše uživatelské osobní údaje na základě splnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti (jak je uvedeno výše).  Dále můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů, a to pouze v případě, že před těmito zájmy nebudou mít přednost Vaše zájmy na ochranu osobních údajů nebo základní práva a svobody. Mezi tyto oprávněné zájmy patří zejména doručování a pokračování ve vývoji a zdokonalení webové stránky, učení z Vašeho chování na webové stránce (provoz webu), abychom Vám a ostatním uživatelům webových stránek poskytovali lepší služby, pomoc se změnou nebo vylepšením webové stránky a jejího obsahu, získání informací o tom, co uživatelé na naší webové stránce dělají (a nedělají) a poskytnutí stabilní, stálé a zabezpečené uživatelské zkušenosti spojené s připojením na webovou stránku.

Abychom splnili i veškeré formální povinnosti z GDPR, uvádíme informace dle čl. 13. odst. 1 a 2 GDPR, a to následně:

 1. totožnost a kontaktní údaje správce: náš klient nebo společnost AMILO s.r.o., se sídlem Přímá 526, Prštné, 760 01 Zlín, IČ: 48529214;
 2. účely a právní základ zpracování: 
  1. pro účely smlouvy (zejména smlouvy o poskytování služeb);
  2. pro účely plnění právní povinnosti (po ukončení smlouvy za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy např. daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.);
  3. pro účely oprávněných zájmů správce (informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty klientů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, obhajovat právní nároky);
 3. pokud vystupujeme jakožto správce, naším oprávněným zájmem je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR primárně právní ochrana Vaše i naše pro případ jakékoliv nespokojenosti nebo právních sporů a dále v odůvodněných případech také přímý marketing podle recitálu č. 47 GDPR. 
 4. v případě, že jste udělili souhlas, tento můžete kdykoliv nepodmíněně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích. 
 5. příjemci mohou být externí poskytovatelé služeb spojení s veškerým provozem našich systémů řízení jakož i účetní, právníci a poradci.
 6. osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci v žádném případě nepředáváme.
 7. osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k uplatňování případných nároků práv, a to dobu uplynutí promlčecí doby.
 8. dochází-li ke zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR svědčí Vám právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost lze podat například na stránce https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava.
 9. automatizované rozhodování ani profilování neprovádíme.

Jak nás kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí nebo otázky týkající se vymazání nebo změny Vašich osobních údajů či odvolání souhlasu, prosím nebojte se nás kontaktovat prostřednictvím emailu: info@trendpark.topdriveclub.com, nebo poštou na naší kontaktní adresu: Vídeňská 84, 252 50 Praha – Vestec u Prahy

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na našich webových stránkách. Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a aktualizovat 

Poslední aktualizace proběhla dne 11. července 2021.

AMILO s.r.o.
Přímá 526
760 01 Zlín – Prštné
IČ: 48529214